فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی (انتخابات هیئت مدیره) انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می‌نماید تا در مجمع عمومی عادی انجمن، که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 برگزار می‌گردد مشارکت نمایند. دستورات مجمع بشرح زیر خواهد بود: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن ارائه و تصویب تراز سال مالی 1400 انتخابات هیئت مدیره و بازرسان قانونی سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است   همچنین [...]